Yfeniya Sofievskaya Zemlya


                                       (Zorro Sofievskaya Zemlya- Gerda River Plate)   
 http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2370034-yfeniya-sofievskaya-zemlya                  Владелец Шептефрац С.Ф. ( Украина, Первомайск Николаевская область)

Поделиться

Общее·количество·просмотров·страницы